Chứng Nhận

Viện Khởi Nghiệp Thực Tế trực tiếp cấp chứng nhận khi hoàn thành đào tạo và huấn luyện cho:

    Doanh nghiệp: Cấp chứng nhận cho những doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trên thị trường.

    Chuyên gia: Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận chuyên gia và bảo chứng năng lực, kinh nghiệm, kiến thức bởi Viện Khởi Nghiệp Thực Tế RSI

    Học viên: Học viên khi tham gia vào các chương trình đào tạo của Viện, Khoa và hoàn thành các khoá học sẽ được Viện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo.

Gọi ngay: 028 6276 4684